groeikriebels.be

Orthopedagogische begeleiding voor kinderen en jongeren,psycho-educatie en relaxatie.

 

WAT ?


Begeleiding aan schoolgaande kinderen en jongeren :

 • zowel individueel (maatwerk) als in kleine groepjes (leren met en door elkaar),
 • met als doel groeikriebels op te wekken en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren,
 • aangepast aan individuele noden,
 • in samenspraak met kind/jongere en ouders, school/CLB en belangrijke anderen.
 • groeikriebels staat open voor alle vormen en niveaus van onderwijs
 • in de begeleidingen worden eenvoudige relaxatietechnieken aangeboden

 

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Elke individuele begeleiding omvat :

 • een uitgebreide intake met kind/jongere en ouder,
 • een probleemanalyse, via vragenlijsten en testen
 • de opmaak van een handelingsplan op maat,
 • het beleven van groeikriebels en persoonlijjke ontwikkeling, 
 • de (tussentijdse) evaluatie van de begeleiding


Individuele begeleidingen zijn steeds op afspraak; het aantal en tempo van de begeleiding is persoonsgebonden. Het uur begeleiding kan ingevuld worden naargelang de behoefte, dus zowel voor werking met het kind of de jongere als overleg met ouders of belangrijke anderen, of een combinatie.

 

De intake is een verkennend gesprek voor alle partijen. Standaard worden er 2 intakes voorzien : één met kind/jongere en één met enkel de ouders. Samen bekijken we op welk vlak de vragen zich situeren.

 

Op basis van deze intakes kunnen vragenlijsten en/of testen afgenomen worden zodat de problemen duidelijker in kaart kunnen gebracht worden.

 

Met al deze informatie maken we een handelingsplan. Elk probleem koppelen we aan een groeidoel met de bijhorende aanpak. Samen bekijken we welke noden we eerst willen aanpakken en welke deskundigen we moeten mobiliseren. Dit kunnen de ouders zelf zijn, de school, een logopedist, kinésitherapeut, arts, ... Of de begeleiding kan in groeikriebels zelf opgenomen worden. Bij deze begeleidingen mag u steeds maatwerk verwachten.

 

Groeikriebels wil een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen nastreven maar blijft de verantwoordelijkheid in handen van het kind/de jongere en zijn ouders geven.

 

Indien er in het verleden reeds begeleiding en/of testen geweest zijn, is het zinvol om deze info mee te brengen.

 

GROEPSBEGELEIDING

 

Wanneer enkele kinderen en/of jongeren een gelijkaardige nood aan ondersteuning hebben, kunnen begeleidingen in kleine groepjes georganiseerd worden.

 

Er is ook een open aanbod van groepsbegeleiding :

 

Groepsbegeleidingen staan open voor alle kinderen/jongeren die zin of nood hebben om in kleine groepjes te groeien in bepaalde vaardigheden.

 

We leren met en door elkaar. Binnen de groep wordt gewerkt aan een maximaal aanbod op maat. Vragen vanuit het kind, de jongere, de ouders en/of leerkrachten zijn dus welkom. Voor een optimale werking kan geopteerd worden om eerst een intake te voorzien.

 

Groepsbegeleidingen zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen (kleuter-, basis- en secundair onderwijs) en in groeidomeinen (denkontwikkeling en leerhouding enerzijds en sociaal-emotionele ontwikkeling anderzijds).

 

De verschillende groepen vinden plaats op een vast moment. Kinderen kunnen aansluiten tot het maximum van de groep (6) bereikt is. Wekelijkse deelname is niet verplicht maar je moet wel op voorhand doorgeven wanneer je aanwezig zal zijn zodat vrije plaatsen kunnen ingevuld worden. Je kan een vrije keuze maken in het aanbod van specifieke thema's of aandachtspunten en die keuze ook doorgeven om op het programma te zetten. Het programma wordt voor enkele weken opgemaakt en doorgestuurd naar de geïnteresseerden. Thema's en aandachtspunten kunnen over enkele bijeenkomsten lopen en/of hernomen worden op latere momenten.

 

Alle groepsbegeleidingen beginnen en eindigen met een relaxatiemoment op niveau van de kinderen en jongeren. Dit om de kinderen en jongeren te ontladen van de hoge verwachtingen die ze opgelegd krijgen of zichzelf opleggen. Groeien mag en zal, maar het kind of de jongere bepaalt het tempo. We willen via een veilige leeromgeving kinderen en jongeren uitdagen om hun eigen grenzen te verleggen. Teveel stressfactoren belemmeren de groei op elk vlak. Door hiervan bewust te worden en dit ook toe te laten, wordt spanning omgezet in ontspanning, het 'loslaten' - wat is dat is!

 

Na elke groepsbegeleiding krijgen de kinderen/jongeren een beloning, geheugesteuntje en/of een verslagje van het verloop van de bijeenkomst. Dit als aanmoediging en ter bevordering van de communicatie tussen kind/jongere, ouder, leerkracht en begeleider.